Оновлення 11.02.055

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.055

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   ДПС оновлено Довідник умовних кодів причин коригування. З 1 жовтня 2021 року із довідника виключено коди:

-   302 - Усунення неоднозначностей;

-   303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості;

-   304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу.

Довідник використовується у формах «Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної» (J1201212, F1201212).

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідники:

-   Довідник ознак доходів фізичних осіб;

-   Ознаки податкових соціальних пільг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 62 від 08.02.2021 р.) додано нову форму, подання - за потреби:

J1312103       Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» додано нові форми звітів (версія 07):

J0500107       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510107       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510207       Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

J0510307       Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510407       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510507       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510607       Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F0500107       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510107       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510407       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510507       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510607       Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Звіти доступні у модулі програми Звітність - Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR110001     (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

Єдине вікно

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р., перший раз форми подаються за період - 9 Місяців 2021 року, період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

S0100114       Ф1. Баланс

S0100214       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100310       Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0103354       Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

S0104009       Ф4. Звіт про власний капітал

S0105008       Ф5. Примітки до річної звітності

S0106006       Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S0110013       1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0111006       1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства

без можливості подачі в електронному вигляді:

S0100154       Ф1. Консолідований баланс

Інша звітність

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

PD800305     Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

PD800501     Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

період подання - І - ІV Квартал, Рік:

SS110013     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100114     Ф1. Баланс

SS100154     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100214     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104009     Ф4. Звіт про власний капітал

період подання - Рік:

SS105008     Ф5. Примітки до річної звітності

SS106006     Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

2.   У пакеті PROZVI01 додано нову версію бланка, початок дії - з 01.07.2021 р., період подання - І - ІІІ Квартал, Рік:

SM100307     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни:

1.   Для форми:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

реалізовано контролі значення графи 4 зі значеннями відповідних граф фінансових форм SS110013, SS100114, SS100154, SS100214, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року.

2.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з фінансовими формами SS110013, SS100114, SS100154, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року у формах:

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою SS100214, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021, у формі:

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   Реалізовано доопрацювання для форм пакета PROZVI01. Якщо в поточному році в формі SS104009 значення рядка Зміна облікової політики або Виправлення помилок, або Інші зміни будь-якої з граф більше за «0», у звітних періодах наступного року перевірка по вказаним графам не виконуватиметься:

по графі 3:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

SS100114     Ф1. Баланс

SS100154     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

по графі 4:

SS100214     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS100253     Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

по графі 3 в I Розділі і по графі 4 у II Розділі:

SS110013     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

по графам 3 та 4 Таблиць 1 і 2:

SS105008     Ф5. Примітки до річної звітності

по графам 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Таблиць 1 і 2:

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

по графам 5, 7, 9, 11 Таблиць 1 і 2:

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

по графам 4, 6, 8, 10 при перевірці значень по графам 5, 7, 9, 11 SM100703 минулого періоду:

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5.   Реалізовано контроль значення рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графи у тому числі прострочена на відповідність значенням рядка Усього графи 10 форми SM100307, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року:

SM100524     Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU10112    Ф1. Баланс

період подання - Рік:

MOU50006    Ф5. Примітки до річної звітності

Зміни:

1.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:

MOU05004     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU07002     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритих документів:

MOU20211     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MOU30308     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MOU40406     Ф4. Звіт про власний капітал

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP11110     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

UOP10112     Ф1. Баланс

UOP50006     Ф5. Примітки до річної звітності

Зміни:

1.   Додано контролі значень графи 3 та графи 4 рядка Фонд оплати праці керівника Таблиці 6 з відповідними полями форми UOPDK021 при створенні у періодах І - ІV Квартал та Рік:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

2.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:

UOP07002      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP05005      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3.   Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритих документів:

UOP20211      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP30308      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

UOP40406      Ф4. Звіт про власний капітал

4.   Відкрито для редагування всі поля форми для забезпечення можливості копіювання даних звіту:

UOP00110      Фінансовий план

5.   Реалізовано автоматичне заповнення фактичних даних при створенні звіту у періодах ІІ - ІV Квартал даними за попередні періоди:

UOPDK021     Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

період подання - Рік:

MK105006      Ф5. Примітки до річної звітності

MK106006      Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MK100113      Ф1. Баланс

MK911013      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

1.   Реалізовано контролі зі значеннями відповідних граф форм MK100113 та MK911013, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року в формах:

MK101002      Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості

MK102002      Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості

MK103003      Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»

MK911110      Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

MK911210      Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

MK918004      Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

MK918104      Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

MK100352      Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

2.   Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритих документів:

MK100212      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MK100309      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MK104008      Ф4. Звіт про власний капітал

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Реалізовано можливість вводити значення з двома десятковими знаками у графі 14 та рядках на початок року, на кінець року, середньорічна графи 13:

N0100002      Форма БЗ 4-НАУКА

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

період подання - Рік:

EV105009       Ф5. Примітки до річної звітності

EV106006       Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV100115       Ф1. Баланс

EV110014       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

Реалізовано контролі зі значеннями відповідних граф нових форм EV100115, EV110014, SS100114, SS100214, SS110013, S0100114, S0100214, S0110013, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року в додатках пакету:

EVDODB03     Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

Реалізовано контроль значень рядків 1010 - 1012 граф 2 та 6 зі значеннями відповідних граф форм S0111006, S0110013, S0100114:

AV100113         Додаток 1 до Ф1. Баланс

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

у пакеті KMDAGV02, період подання - І - ІІІ Квартал, Рік:

KM100114      Ф1. Баланс

KM100214      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM100310      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

KM104009      Ф4. Звіт про власний капітал

період подання - І - ІІІ Квартал:

KM105208      Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів

період подання - Рік:

KM105008      Ф5. Примітки до річної звітності

у пакеті KMDAGM01, період подання - І - ІІІ Квартал, Рік:

KM110014      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

KMM04009     Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

KMM05208     Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4» у Додатку 4 нової версії (J0510407, F0510407) додано Розділ III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти». У вікні відкритого документа Додаток 4 додано кнопки Розділ І, ІІ та Розділ ІІІ. По натисканню на кнопки здійснюється перехід до заповнення даних відповідних розділів Додатка 4.

2.   Реалізовано конвертацію пакета звітів об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ попередньої версії (версія 06) у нову версію (версія 07). Конвертація виконується автоматично при копіюванні звітів попередньої версії.

3.   Доопрацьовано механізм імпорту/експорту даних об'єднаної звітності у форматі DBF з урахуванням структури Додатка 4 нової версії (J0510407, F0510407).

Файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності знаходиться у каталозі …\help\manuals\Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Для розширення можливостей зберігання даних у вигляді форматованих текстів, таблиць тощо реалізовано редактор, який дозволяє зберігати текст у html-форматі.

Для виклику редактора необхідно натиснути кнопку html або , що знаходиться праворуч від поля для введення текстових даних великого обсягу. Редактор буде відкрито у окремому вікні. Введіть необхідну текстову інформацію та відформатуйте її за допомогою інструментів редактора. Для збереження інформації у вікні редактора натисніть кнопку Зберегти і вийти. Введений текст буде конвертовано у html-формат та відображено у відповідному полі форми.

Зверніть увагу, редагувати форматований текст можна лише за допомогою редактора по натисканню кнопки html або .

Також збережено можливість введення неформатованого тексту безпосередньо у полях форм.

2.   Для зручності користувачів після виконання функції Сформувати документ в форматі iXBRL додано вікно повідомлення «Для формування iXBRL пакет звітності має бути передано на підпис. Передати пакет на підпис?», що містить кнопки ОК та Відміна.

По натисканню кнопки ОК формується файл у форматі iXBRL. Пакет звітності, для якого сформовано файл iXBRL, набуває статусу На підписі (накладання електронних підписів на пакет звітності для формування файлу не відбувається).

По натисканню кнопки Відміна скасовується формування файлу у форматі iXBRL.

3.   Реалізовано можливість вмикати/вимикати автоматичний перерахунок великих звітів пакета, які заповнюються з використанням Майстра заповнення звітів. Автоматичний перерахунок вмикається/вимикається шляхом встановлення/видалення відмітки у головному меню Правка - Автоматичний розрахунок. Функція доступна лише для непідписаних звітів у вікні відкритого документа.

4.   Реалізовано можливість змінювати назву та період звітності для заголовка файлу iXBRL. У ярликах звітів І0001002, Х0001002, В0001002, R0001002, Y0001002 додано блок Назва звіту у файлі iXBRL.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

1.   Налаштовано відображення факсиміле підписів при збереженні документів за допомогою команди головного меню Файл - Друк в PDF із таблиці Реєстру електронних документів.

2.   Відкориговано відображення інформації про підписи на вкладці Затверджено контрагентом на боціотримувача та відправника після остаточного затвердження документа у разі, якщо при здійсненні багатостороннього обміну першим та другим отримувачем є одна й та сама організація.

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість відбору АН/РК для реєстрації в ЄРАН за примірниками.

У розділі Налаштування обробки документів СЕА додано поле Примірник, у якому можна обрати примірник акцизних документів для відправки на реєстрацію у ДПС: 1 - Перший примірник та/або 2 - Другий примірник.

Відправка на реєстрацію 2-го примірника доступна тільки для виданих АН/РК.

Поле Примірник доступне для вибору значення, якщо у полі Типи документів обрано хоча б один із типів документів:

-     АН П - Акцизна накладна форми «П»;

-     АН С - Акцизна накладна форми «С»;

-     РК П - Розрахунок коригування форми «П»;

-     РК С - Розрахунок коригування форми «С».

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Банківський модуль

Додано можливість запуску автоматичної обробки банківських документів з використанням комплекту підписів Відповідальна особа - Відповідальна особа.

Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків

Реалізовано можливість збереження інформації вкладки Відповідь за допомогою кнопок:

-     - роздрукувати вміст вкладки;

-     - зберегти вміст вкладки у файлі.

Адміністрування

Управління ролями

Додано можливість налаштовувати права доступу до нових форм об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (версія 07).

Доступ до бланків об'єднаної звітності встановлюється у розділі Доступ до підсистем модуль Звітність - Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ - Регулювання доступу до додатків.

Інтеграція

Відкориговано підписання та відправку у ДПС отриманого від контрагента 2-го примірника Акцизної накладної за допомогою методів GetDocSigning та GetDocSender.

Зарплата

Звіти

Реалізовано автоматичне заповнення Додатків 1, 4, 5, 6 (FJ0510107, FJ0510407, FJ0510507, FJ0510607 ) звіту Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

Прочитано 135 раз
Другие материалы в этой категории: « Оновлення 11.02.054 Оновлення 11.02.056 »