ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.055

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   ДПС оновлено Довідник умовних кодів причин коригування. З 1 жовтня 2021 року із довідника виключено коди:

-   302 - Усунення неоднозначностей;

-   303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості;

-   304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу.

Довідник використовується у формах «Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної» (J1201212, F1201212).

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідники:

-   Довідник ознак доходів фізичних осіб;

-   Ознаки податкових соціальних пільг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 62 від 08.02.2021 р.) додано нову форму, подання - за потреби:

J1312103       Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» додано нові форми звітів (версія 07):

J0500107       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510107       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510207       Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

J0510307       Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510407       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510507       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510607       Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F0500107       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510107       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510407       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510507       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510607       Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Звіти доступні у модулі програми Звітність - Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR110001     (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

Єдине вікно

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р., перший раз форми подаються за період - 9 Місяців 2021 року, період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

S0100114       Ф1. Баланс

S0100214       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100310       Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0103354       Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

S0104009       Ф4. Звіт про власний капітал

S0105008       Ф5. Примітки до річної звітності

S0106006       Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S0110013       1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0111006       1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства

без можливості подачі в електронному вигляді:

S0100154       Ф1. Консолідований баланс

Інша звітність

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

PD800305     Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

PD800501     Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

період подання - І - ІV Квартал, Рік:

SS110013     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100114     Ф1. Баланс

SS100154     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100214     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104009     Ф4. Звіт про власний капітал

період подання - Рік:

SS105008     Ф5. Примітки до річної звітності

SS106006     Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

2.   У пакеті PROZVI01 додано нову версію бланка, початок дії - з 01.07.2021 р., період подання - І - ІІІ Квартал, Рік:

SM100307     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни:

1.   Для форми:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

реалізовано контролі значення графи 4 зі значеннями відповідних граф фінансових форм SS110013, SS100114, SS100154, SS100214, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року.

2.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з фінансовими формами SS110013, SS100114, SS100154, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року у формах:

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою SS100214, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021, у формі:

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   Реалізовано доопрацювання для форм пакета PROZVI01. Якщо в поточному році в формі SS104009 значення рядка Зміна облікової політики або Виправлення помилок, або Інші зміни будь-якої з граф більше за «0», у звітних періодах наступного року перевірка по вказаним графам не виконуватиметься:

по графі 3:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

SS100114     Ф1. Баланс

SS100154     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

по графі 4:

SS100214     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS100253     Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

по графі 3 в I Розділі і по графі 4 у II Розділі:

SS110013     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

по графам 3 та 4 Таблиць 1 і 2:

SS105008     Ф5. Примітки до річної звітності

по графам 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Таблиць 1 і 2:

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

по графам 5, 7, 9, 11 Таблиць 1 і 2:

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

по графам 4, 6, 8, 10 при перевірці значень по графам 5, 7, 9, 11 SM100703 минулого періоду:

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5.   Реалізовано контроль значення рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графи у тому числі прострочена на відповідність значенням рядка Усього графи 10 форми SM100307, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року:

SM100524     Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU10112    Ф1. Баланс

період подання - Рік:

MOU50006    Ф5. Примітки до річної звітності

Зміни:

1.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:

MOU05004     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU07002     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритих документів:

MOU20211     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MOU30308     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MOU40406     Ф4. Звіт про власний капітал

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP11110     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

UOP10112     Ф1. Баланс

UOP50006     Ф5. Примітки до річної звітності

Зміни:

1.   Додано контролі значень графи 3 та графи 4 рядка Фонд оплати праці керівника Таблиці 6 з відповідними полями форми UOPDK021 при створенні у періодах І - ІV Квартал та Рік:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

2.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:

UOP07002      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP05005      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3.   Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритих документів:

UOP20211      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP30308      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

UOP40406      Ф4. Звіт про власний капітал

4.   Відкрито для редагування всі поля форми для забезпечення можливості копіювання даних звіту:

UOP00110      Фінансовий план

5.   Реалізовано автоматичне заповнення фактичних даних при створенні звіту у періодах ІІ - ІV Квартал даними за попередні періоди:

UOPDK021     Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

період подання - Рік:

MK105006      Ф5. Примітки до річної звітності

MK106006      Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MK100113      Ф1. Баланс

MK911013      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

1.   Реалізовано контролі зі значеннями відповідних граф форм MK100113 та MK911013, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року в формах:

MK101002      Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості

MK102002      Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості

MK103003      Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»

MK911110      Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

MK911210      Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

MK918004      Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

MK918104      Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

MK100352      Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

2.   Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритих документів:

MK100212      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MK100309      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MK104008      Ф4. Звіт про власний капітал

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Реалізовано можливість вводити значення з двома десятковими знаками у графі 14 та рядках на початок року, на кінець року, середньорічна графи 13:

N0100002      Форма БЗ 4-НАУКА

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

період подання - Рік:

EV105009       Ф5. Примітки до річної звітності

EV106006       Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV100115       Ф1. Баланс

EV110014       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

Реалізовано контролі зі значеннями відповідних граф нових форм EV100115, EV110014, SS100114, SS100214, SS110013, S0100114, S0100214, S0110013, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року в додатках пакету:

EVDODB03     Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

Реалізовано контроль значень рядків 1010 - 1012 граф 2 та 6 зі значеннями відповідних граф форм S0111006, S0110013, S0100114:

AV100113         Додаток 1 до Ф1. Баланс

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:

у пакеті KMDAGV02, період подання - І - ІІІ Квартал, Рік:

KM100114      Ф1. Баланс

KM100214      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM100310      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

KM104009      Ф4. Звіт про власний капітал

період подання - І - ІІІ Квартал:

KM105208      Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів

період подання - Рік:

KM105008      Ф5. Примітки до річної звітності

у пакеті KMDAGM01, період подання - І - ІІІ Квартал, Рік:

KM110014      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

KMM04009     Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

KMM05208     Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4» у Додатку 4 нової версії (J0510407, F0510407) додано Розділ III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти». У вікні відкритого документа Додаток 4 додано кнопки Розділ І, ІІ та Розділ ІІІ. По натисканню на кнопки здійснюється перехід до заповнення даних відповідних розділів Додатка 4.

2.   Реалізовано конвертацію пакета звітів об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ попередньої версії (версія 06) у нову версію (версія 07). Конвертація виконується автоматично при копіюванні звітів попередньої версії.

3.   Доопрацьовано механізм імпорту/експорту даних об'єднаної звітності у форматі DBF з урахуванням структури Додатка 4 нової версії (J0510407, F0510407).

Файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності знаходиться у каталозі …\help\manuals\Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Для розширення можливостей зберігання даних у вигляді форматованих текстів, таблиць тощо реалізовано редактор, який дозволяє зберігати текст у html-форматі.

Для виклику редактора необхідно натиснути кнопку html або , що знаходиться праворуч від поля для введення текстових даних великого обсягу. Редактор буде відкрито у окремому вікні. Введіть необхідну текстову інформацію та відформатуйте її за допомогою інструментів редактора. Для збереження інформації у вікні редактора натисніть кнопку Зберегти і вийти. Введений текст буде конвертовано у html-формат та відображено у відповідному полі форми.

Зверніть увагу, редагувати форматований текст можна лише за допомогою редактора по натисканню кнопки html або .

Також збережено можливість введення неформатованого тексту безпосередньо у полях форм.

2.   Для зручності користувачів після виконання функції Сформувати документ в форматі iXBRL додано вікно повідомлення «Для формування iXBRL пакет звітності має бути передано на підпис. Передати пакет на підпис?», що містить кнопки ОК та Відміна.

По натисканню кнопки ОК формується файл у форматі iXBRL. Пакет звітності, для якого сформовано файл iXBRL, набуває статусу На підписі (накладання електронних підписів на пакет звітності для формування файлу не відбувається).

По натисканню кнопки Відміна скасовується формування файлу у форматі iXBRL.

3.   Реалізовано можливість вмикати/вимикати автоматичний перерахунок великих звітів пакета, які заповнюються з використанням Майстра заповнення звітів. Автоматичний перерахунок вмикається/вимикається шляхом встановлення/видалення відмітки у головному меню Правка - Автоматичний розрахунок. Функція доступна лише для непідписаних звітів у вікні відкритого документа.

4.   Реалізовано можливість змінювати назву та період звітності для заголовка файлу iXBRL. У ярликах звітів І0001002, Х0001002, В0001002, R0001002, Y0001002 додано блок Назва звіту у файлі iXBRL.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

1.   Налаштовано відображення факсиміле підписів при збереженні документів за допомогою команди головного меню Файл - Друк в PDF із таблиці Реєстру електронних документів.

2.   Відкориговано відображення інформації про підписи на вкладці Затверджено контрагентом на боціотримувача та відправника після остаточного затвердження документа у разі, якщо при здійсненні багатостороннього обміну першим та другим отримувачем є одна й та сама організація.

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість відбору АН/РК для реєстрації в ЄРАН за примірниками.

У розділі Налаштування обробки документів СЕА додано поле Примірник, у якому можна обрати примірник акцизних документів для відправки на реєстрацію у ДПС: 1 - Перший примірник та/або 2 - Другий примірник.

Відправка на реєстрацію 2-го примірника доступна тільки для виданих АН/РК.

Поле Примірник доступне для вибору значення, якщо у полі Типи документів обрано хоча б один із типів документів:

-     АН П - Акцизна накладна форми «П»;

-     АН С - Акцизна накладна форми «С»;

-     РК П - Розрахунок коригування форми «П»;

-     РК С - Розрахунок коригування форми «С».

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Банківський модуль

Додано можливість запуску автоматичної обробки банківських документів з використанням комплекту підписів Відповідальна особа - Відповідальна особа.

Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків

Реалізовано можливість збереження інформації вкладки Відповідь за допомогою кнопок:

-     - роздрукувати вміст вкладки;

-     - зберегти вміст вкладки у файлі.

Адміністрування

Управління ролями

Додано можливість налаштовувати права доступу до нових форм об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (версія 07).

Доступ до бланків об'єднаної звітності встановлюється у розділі Доступ до підсистем модуль Звітність - Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ - Регулювання доступу до додатків.

Інтеграція

Відкориговано підписання та відправку у ДПС отриманого від контрагента 2-го примірника Акцизної накладної за допомогою методів GetDocSigning та GetDocSender.

Зарплата

Звіти

Реалізовано автоматичне заповнення Додатків 1, 4, 5, 6 (FJ0510107, FJ0510407, FJ0510507, FJ0510607 ) звіту Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.054

Оновлено сертифікат для зашифрування повідомлень на Державну службу статистики.

Увага! Для шифрування повідомлень новим сертифікатом необхідно обов’язково оновити програму до версії 11.02.054.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.053

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник для повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Довідник використовується у формі J1800102 «Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній».

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

 1. Додано нові бланки, період подання – у разі потреби:

J1311404       Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

J1316603       Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1317103       Ф.№1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО

J1391802       Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

F1311404       Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

F1316603       Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1317103       Ф.№1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО

F1391802       Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Форми доступні у модулі програми РРО – Реєстр документів РРО.

 1. Додано нову версію бланка, період подання – Рік, терміни подання – до 1 жовтня року, що настає за звітним:

J1800102       Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.052

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 178 від 23.07.2021 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

 1. 2.Додано новий довідникПричини (підстави) для припинення діяльності/зняття з обліку.

Довідник підключений у формах:

J1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

F1314201  Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

3.    На виконання наказу Міністерства фінансів України № 491 від 30.08.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

ФОРМИ

Державна податкова служба

На виконання Наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»), додано нові форми, подання – за потреби:

F1314101            Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

J1314201            Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

F1314201            Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Для точок входу таксономії Загальна таксономія 210-310 (ярлик пакету І0001002) та Загальна таксономія 220_320 (ярлик пакету Х0001002) при виконанні перенесення даних за допомогою додаткових програм обробки Перенесення даних на початок з попереднього року та Перенесення з попереднього періоду поточного року додано автоматичний пошук за ПІФ у разі наявності в підприємстві КУА звітності кількох ПІФ.

2.   У звітах [810000], [818000] для всіх точок входу таксономії (I8100001, I8180001, R8100001, R8180001, X8100001, X8180001, Y8100001, Y8180001, B8100002, B8180002) збільшено до 20 символів розмір поля для показників «Ідентифікаційний код материнського підприємства...».

3.   У формі В3901202 додано новий перший крок «Налаштування автоматичних розрахунків» - надає можливість вимкнути автоматичні розрахунки підсумкових рядків та граф даного звіту.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   У формі:

SM100205   Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

додані додаткові контролі у графах 4 та 8:

 • значення у графі 4 має відповідати коду Класифікації видів економічної діяльності, затвердженій у 2010 році,
 • формат відображення даних у графі 8 може включати як роздільник тільки кому, а не крапку.

2.   У формі:

S3020110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

для рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».

3.   У формі:

S3010110   ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

обов’язкові контролі щодо від’ємних значень замінені на інформативні у:

 • рядках 1020, 1100, 1170, 1200, 1300 та 1310 у графах 8, 9, 10.

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Оновлено текст контролів у формі:

U42UKD45     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   У формі:

UOP00110      Фінансовий план

 • реалізовано автоматичне заповнення графи 2 (код рядка) у динамічних рядках таблиць при виборі назви статті з довідника,
 • для рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Додано нову функцію Перерахувати пакет.

При виклику функції для будь-якого звіту послідовно перераховуються усі звіти даного пакету, для яких встановлена відмітка "Автоматичний розрахунок".

Функція доступна лише для непідписаних та невідправлених звітів.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Для відхилених у ДПС ПН/РК (що реєструються відправником) у разі, якщо присутня негативна Квитанція №1 про відхилення з причини нечинного або відкликаного сертифіката, реалізована можливість повторної відправки на реєстрацію документа з додатковим другим підписом, який чинний на дату надходження ПН/РК на реєстрацію.

На вкладці Наступні дії додано команди Підписати другим чинним підписом та Відправити в ДПС.

Команди доступні після виконання функції Продовжити обробку документа.

На виконання команди Підписати другим чинним підписом відкривається вікно Підпис для накладання підписів згідно налаштованогокомплекту для даного бланка.

Після підписання документа всіма підписами комплекту він набуває статусу Готовий до відправки з можливістю повторно відправити документ у контролюючий орган.

Для відхилених у ДПС РК (які реєструються отримувачем), у разі негативної Квитанції №1 з вказаних вище причин, для відправника (продавця) також реалізована можливість повторної відправки документа контрагенту з додатковим другим підписом, який чинний на дату надходження ПН/РК на реєстрацію.

Підписання додатковим другим підписом виконується аналогічно.

Автоматична обробка документів

У вікні Вибір сертифікатів для запуску автоматичної обробки (шифрування) додана можливість групового зняття відміток за допомогою кнопки Прибрати відмітки.

Облік акцизного податку

Показники рівнемірів/витратомірів

Оптимізовано формування звітів на основі даних, отриманих для довідників Показники рівнемірів/витратомірів:

J0210401      Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

F0210401      Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

Зарплата

Довідники

Відповідно до Наказу МФУ № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідник Види доходів.

Оновлено довідник «Індекс споживчих цін» за серпень 2021 р. – 99,8 %.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.050

Оновлено сертифікат для зашифрування повідомлень на ДПС.

Увага! Для шифрування повідомлень новим сертифікатом необхідно обов’язково оновити програму до версії 11.02.050.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Додано контролі валідації для звіту B3901702 відповідно до вимог таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року (точка входу для банків).

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за липень 2021 р. - 100,1 %.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.049

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Додано новий довідник Перелік ПРРО з можливістю редагування та додавання записів. Довідник призначений для зберігання інформації щодо переліку програмних реєстраторів розрахункових операцій, які використовуються у господарських одиницях користувача. Довідник заповнюється користувачем та використовується у формах:

-     «Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій» (J1316602, F1316602);

-     «Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій» (J1316701, F1316701);

-     «Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій» (J1316801, F1316801);

-     «Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером» (J1316901, F1316901).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові бланки, період подання - у разі потреби:

J1302002      Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

F1302002     Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

Зміни:

Оновлено файл xsd у формах:

J0147703      Повідомлення про укладання форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами

J1800101      Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

J0147106      Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0510106      Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форму:

OS100001     Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Інша звітність

Нові форми:

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2320/5 від 29.06.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» додано нові бланки, період подання - у разі потреби:

PD801301     Форма 2. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)

PD801102     Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано перенесення даних із форми Укравтодора «Фінансовий план» AVFP0010 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з AVFP0010 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа для форм:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

2.   Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

3.   Відкориговано модифікацію по графі 6 для динамічних рядків у консолідованій формі для періодів І Квартал та Рік:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:

MOU02110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 687 від 06.06.2012 р. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - Рік:

MFBZF101     Бюджетний запит загальний, Додаток 1

MFBZF201     Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - І - IV Квартал, Рік:

UOPDK021    Довідка щодо фонду оплати праці керівника

Зміни:

1.   Реалізовано контролі з формами UOP31117 та UOP31012 для графи 4 Таблиці 6.1 по показниках Середня кількість працівників та Фонд оплати праці у періоді 2021 рік:

UOP00309     Показники виконання фінансового плану

2.   У формі:

UOP00110     Фінансовий план

-     додано автоматичне заповнення графи 6 рядка 7050 значенням рядка Усього графи 12 Розділу V форми UOP00110;

-     додано обов’язковий контроль значення рядка 7000 графи 5 на рівність значенню рядка 7050 графи 3;

-     додано обов’язковий контроль значень рядка 7000 граф 6 - 10 на рівність значенням рядка 7050 граф 5 - 9;

-     скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2.

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:

AVFP0010         Фінансовий план

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Для зручності користувачів реалізовано можливість оновлення дати пакета документів для комісії ДПС щодо прийняття Рішень СМКОР:

-     «Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено» (J1312603, F1312603);

-     «ПОВІДОМЛЕННЯ про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку» (J1314901, F1314901);

-     «Таблиця даних платника податків на додану вартість» (J1312303, F1312303);

-     «СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J1313203, F1313203);

-     «Документ довільного формату» (J1360102, F1360102).

Додано команду головного меню Правка - Оновити Дату документів в пакеті. Команда доступна при виділенні у таблиці реєстру головного документа пакета (або кількох пакетів) за умови, якщо документи знаходяться на етапі редагування (документи непідписані або не передані на підпис).

На виконання команди програма запропонує підтвердити операцію оновлення дати. Після підтвердження операції у документах обраного пакета (пакетів) поле Дата звіту заповнюється поточною датою.

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Реалізовано контроль на наявність заборонених символів під час імпорту документів пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у форматі DBF за допомогою команди головного меню Файл - Імпорт - Імпорт з DBF.

2.   Доопрацьовано заповнення граф 7 та 8 на основі даних довідника Співробітники при додаванні записів у Додатку 4 (J0510406, F0510406) за допомогою функції Додати співробітника.

3.   Відкориговано механізм копіювання Додатків консолідованих пакетів об'єднаної звітності у новий або існуючий пакет звітів.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Доопрацьовано підписання документів у форматі МСФЗ. При підписанні документа реалізовано додавання позначки часу.

2.   Доопрацьовано обробку дат у форматах для різних регіональних налаштувань.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

1.   У таблиці Реєстру податкових документів додано колонку СМКОР Дата розблокування. У колонці відображається дата розблокування ПН/РК, для яких раніше було призупинено реєстрацію з причини наявності критеріїв оцінки ризиків СМКОР.

Дата відображається у колонці після отримання позитивної Квитанції №2 (за рішенням комісії СМКОР) або Квитанції №3 (за рішенням комісії з питань розгляду скарг) та відповідає даті, зазначеній у квитанції.

Зверніть увагу, у колонці СМКОР Дата розблокування відображатиметься дата розблокування лише тих ПН/РК, для яких будуть отримані відповідні Квитанції після встановлення даного оновлення.

2.   На боці відправника ПН/РК налаштовано відображення напрямку Отриманий для отриманих «РІШЕНЬ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН» (J1412404, F1412404).

3.   Налаштовано відображення значень у графі Дата ПН/Номер ПН/Код причини для РК, що знаходяться у підключеному архіві податкових документів.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)/Реєстр акцизних документів (пальне)

Налаштовано відображення документів у реєстрі відповідно до періоду, у який вони були скопійовані/імпортовані:

-   «Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри» (J0210301, F0210301);

-   «Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції» (J0210602, F0210602).

Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

Доопрацьовано відображення дат для документа «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції» (J0210702, F0210702):

-   у колонці Дата реалізовано відображення значення поля Кінець звітної доби документа «Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані…» (J0210702, F0210702);

-   у полях Початок звітної доби та Кінець звітної доби реалізовано відображення значення, що було обране у вікні Дата виписки при копіюванні «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані…» (J0210702, F0210702).

Адміністрування

Архівування документів

Додано збереження значень граф ПН/РК у архіві податкових документів:

-     Обсяг (ставка 20%);

-     Обсяг (ставка 7%);

-     Обсяг (ставка 14%);

-     Обсяг (код ставки 901);

-     Обсяг (код ставки 902);

-     Обсяг (код ставки 903);

-     ПДВ 7%;

-     ПДВ 14%;

-     ПДВ 20%.

Управління ролями

Розширено можливість налаштування прав доступу у ролях для модуля Автоматична обробка документів.

У розділі Доступ до підсистем для модуля Первинні документи - Автоматична обробка документів додано опцію Очистка журнала. Якщо опцію встановлено, користувачу доступний пункт головного меню Файл - Очистити журнал у модулі Автоматична обробка документів.

Інтеграція

1.  У методі GetDocSender реалізовано можливість відправки документів:

-     Акцизна накладна форми «П» (J1203202, F1203202);

-     Розрахунок коригування форми «П» (J1203302, F1203302);

-     Акцизна накладна форми «С» (J1203402, F1203402);

-     Розрахунок коригування форми «С» (J1203502, F1203502).

2.   Налаштовано роботу метода GetDocSign при поверненні підписаного документа у форматі XML з підписами (SignType=2).

3.   Відкориговано механізм отримання інформації про статус платника ПДВ за допомогою метода SentGetNDSPLTSTT.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.048

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Збільшено до 50 максимальну допустиму кількість символів для введення у полі номер Таблиці 5:

J0299823      Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

F0299823     Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

У формі:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

-     скасовано розрахунок та контролі по рядку 7050 граф 3 - 6;

-     додано нові контролі для рядка 7000 граф 5 - 10 з рядком 7050, відповідно, з графами 3, 5 - 9;

-     додано автоматичне заповнення графи 6 рядка 7050 з рядком Усього графи 12 Розділу V форми S3045110.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Скасовано контроль значення рядка 3405 графи 3 на відповідність значенню рядка 3415 графи 4 у періодах І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

UOP30308      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Укравтодор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у Excelза допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

AVFP0010         Фінансовий план

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Адміністрування

Управління ролями

1.  При використанні СКБД Oracle відкориговано доступ до модуля Реєстр податкових документів для ролей, у яких налаштовано права для роботи з Податковими накладними та Розрахунками коригування.

2.  Відкориговано відображення отриманих від ДПС «Квитанцій» (J1490902, F1490902) та «РІШЕНЬ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН» (J1412404, F1412404), для ролей з налаштованими правами доступу до документів модуля Реєстр податкових документів.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.047

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1.  Збільшено до 50 максимальну допустиму кількість символів для введення у полі номер Таблиці 4:

J0299823      Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

F0299823     Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

2.   Налаштовано відображення значення «0» у графах 2 та 4:

F0134105     Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0133107     Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0510506      Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Змінено на інформативний контроль по рядку 3030 графи 3 та 4:

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано автоматичний розрахунок відсотків по кварталах у розділі Джерела капітальних інвестицій:

UOP00110      Фінансовий план

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр податкових документів

Відкориговано відображення документів філій для ролей з налаштованими правами доступу до модуля Реєстр податкових документів при роботі у конфігурації M.E.Doc.Корпорація.

Мережевий варіант роботи

Відкориговано підписання документів на робочій станції з використанням токенів, які встановлені на серверній частині, та доступ до яких здійснюється через мережеве підключення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.046

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано Довідник для повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Довідник використовується у формі J1800101 «Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній».

2.   Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП. Довідник використовується у формі UOP00110 «Фінансовий план».

3.   Довідник Причини звільнення доповнено статтею:

-     ст. 85 п.2 ЗУ «Про державну службу» - Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця.

Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J0510506, F0510506).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.  Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 218 від 15.04.2021 р. «Про внесення змін до Форми декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) та Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» додано нові бланки, початок дії - з 01.08.2021 р.:

J0207704      Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа

J0208904      Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа

F0207704     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа

F0208904     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 43 від 27.01.2021 р. «Про затвердження Структури та форми електронного документа для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового» додано нові бланки, початок дії - з 01.08.2021 р.; період подання - у разі потреби:

J0210602      Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

J0210702      Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

F0210602     Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

F0210702     Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

Бланки доступні у модулі Облік акцизного податку - Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 839 від 31.12.2020 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній» додано нову форму, початок дії - з 01.08.2021 р.; період подання - Рік, терміни подання - до 1 жовтня року, що настає за звітним:

J1800101      Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Зміни:

1.  Додано поле розробника Нормативна грошова оцінка у формах:

J0138104      Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

F0138104     Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Поле використовується для автоматичного заповнення графи 3 та графи 4 форми «Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи» (J0103804, F0103804).

Поле розробника не друкується, не експортується, не відправляється в ДПС.

2.   У формах:

J0103804      Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

F0103804     Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

реалізовано додаткову програму обробки За показниками з J0138104 (За показниками з F0138104), програма доступна по команді Виконати додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

На виконання програми здійснюється автоматичне заповнення графи 3 (Площа земельної ділянки) та графи 4 (Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки) з сумуванням площ земельних ділянок, для яких встановлені однакові значення поля Нормативна грошова оцінка у формі «Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи» (J0138104, F0138104). Якщо у пакеті наявні кілька Додатків, показники площі виводяться у Податкову декларацію окремо по кожному Додатку.

3.   Оновлено контролі у формах:

J1201012      Податкова накладна

F1201012     Податкова накладна

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500106      Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510106      Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510206      Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510406      Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510506      Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510406     Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

Інша звітність

Нові форми:

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 261 від 15.03.2021 р. «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» додано нові бланки, початок дії - з 01.07.2021 р.; період подання - у разі потреби:

PD800305     Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

PD800501     Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   На вкладці Наступні дії за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки у вікні відкритого документа реалізовано можливість перенесення даних для форм:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

-     із форми UOP00110 «Фінансовий план»;

-     із відповідних форм MOU00110, MOU01110, MOU02110, MOU30110, MOU45110, MOU67110.

2.   Змінено на середнє арифметичне налаштування параметрів консолідації для рядків 8020 - 8026 граф 3 - 6:

S3000110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - Рік:

MOUFP001    Ярлик до пакета МОУ. Фінансовий та інвестиційний плани

MOU00110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

MOU01110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU45110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

MOU67110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

Реалізовано перенесення даних із форм MOU00109 «Фінансовий план» та MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані із звітів за попередній рік на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

Реалізовано контролі з формами MOU10111 «Ф1. Баланс», MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» та MOU00109 «Фінансовий план».

Зміни:

Реалізовано контролі по графі 3 із відповідною графою форми MOU45110 для періодів від 2021 року включно:

MOU30107    Інвестиційний план ДП (річний)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   У формі:

UOP00110      Фінансовий план

-   скасовано автоматичний розрахунок і контролі для рядка 7050 граф 3 - 6;

-   додано автоматичний розрахунок рядка 7050 графи 6, що дорівнює значенню рядка Усього графи 11 Таблиці 5;

-   додано інформативний контроль значення рядка 6070 на відповідність значенню рядка 7050 граф 3 - 6;

-   додано контролі по рядках 2000, 2005, 2009 графи 3 на відповідність значенням форми UOP40406 «Ф4. Звіт про власний капітал» за минулий рік.

2.   У формі:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

-   додано обов’язковий контроль значення рядка 3405 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 3 форми UOP10111 «Ф1. Баланс»;

-   додано обов’язковий контроль значення рядка 3415 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 4 форми UOP10111 «Ф1. Баланс».

Укравтодор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

AVFP0010         Фінансовий план

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Відкориговано механізм підрахунку кількості фізичних осіб у Додатку 4, графа Інші дані - Кількість фізичних осіб, за умови додавання співробітників за допомогою кнопки Додати рядок.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Реалізовано можливість перенесення даних із статистичних звітів:

-     у Звіти про рух грошових коштів для точок входу: I5100001, I5200001, R5100001, R5200001, Y5100001, Y5200001, X5100001, X5200001;

-     у проміжні Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток для точок входу: I3100101, R3100101, Y3200101, X3200101.

Для перенесення даних необхідно обрати рядок документа у Реєстрі документів МСФЗ та виконати команду головного меню Файл - Заповнити з форм статистики.

2.   Додано можливість створення проміжних звітів І3100101, X3100101, Y3100101, R3100101 при перенесенні даних із статистичних форм для періодів Півріччя та 9 Місяців.

3.   В основні фінансові звіти для річної та проміжної звітності для всіх точок входу додана графа Примітки для заповнення кодів звітів-приміток, в яких розкривається детальна інформація щодо окремих показників відповідних статей:

-     Звіти про фінансовий стан: I2100001, X2200001, R2100001, Y2200001, B2200002;

-     Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток: I3100001, I3100101, X3100001, X3200101, R3100001, R3100101, Y3200001, Y3200101, B3200002, B3200102;

-     Звіти про рух грошових коштів: I5100001, I5200001, R5100001, R5200001, Y5100001, Y5200001, X5100001, X5200001, B5100002, B5200002.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

Додано можливість експортувати підписаний первинний документ у форматі ASiC-S.

У вікні Експорт документа з підписами, що відкривається на виконання команди головного меню Файл - Експорт - Експорт документа з підписами, додано опцію Документ та підписи в архіві (формат ASiC-S). Якщо опцію встановлено, зберігається архів з розширенням .asice, що містить файли первинного документа у обраному форматі (XML та/або PDF) та файли підписів, що накладені на документ (кожен у окремому файлі в форматі p7s), а також файл MANIFEST, що містить інформацію про збережені дані. При збереженні архіву формату ASiC-S програма запропонує обрати сертифікат з комплекту підписів для підписання файлу MANIFEST.

Реєстр податкових документів

Відкориговано оновлення статусів ПН, для яких було призупинено реєстрацію, після отримання зареєстрованих ПН із ЄРПН за Запитом щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J1300107, F1300107).

Автоматична обробка документів

При автоматичній відправці первинних документів доопрацьовано відправку контрагенту посилання на документ, у разі, якщо у шаблоні документа налаштовано параметри багатостороннього обміну.

Адміністрування

Управління ролями

1.   Доопрацьовано налаштування прав доступу у ролях для модуля Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

2.   Налаштовано відображення отриманих документів, шаблони яких не опубліковані на платформі ПТАХ, для ролей з налаштованими правами доступу до модуля Реєстр електронних документів.

Інтеграція

Доопрацьовано механізм створення документів об'єднаної звітності. Додано властивість Specif для встановлення типу Довідковий. Докладно про використання властивості дивіться у файлі з описом COM-об’єктів для інтеграції з обліковими системами, який знаходиться у каталозі …\help\manuals\Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за червень 2021 р. - 100,2 %.

Довідники

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України № 1066 від 01.06.2021 р. «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» оновлено довідник Причини лікарняного:

-     1 - (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві;

-     2 - (ЕЛ) Вагітність і пологи;

-     3 - (ЕЛ) Необхідність догляду за хворою дитиною;

-     4 - (ЕЛ) Необхідність догляду за хворим членом сім’ї;

-     5 - (ЕЛ) Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною;

-     6 - (ЕЛ) Карантин, встановлений відповідно до законодавства;

-     7 - (ЕЛ) Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

-     8 - (ЕЛ) Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу;

-     9 - (ЕЛ) Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);

-     10 - (ЕЛ) Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2;

-     11 - (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання;

-     12 - (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.045

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   На виконання наказу Державної податкової служби України № 658 від 05.07.2021 р. «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67» оновлено Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 8 від 18.01.2016 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»:

-     додано новий довідник Коди джерел інформації;

-     внесено зміни у довідники:

 • Коди методу встановлення відповідності умов;
  • Код ознаки пов'язаності особи;
  • Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих.

Довідники використовуються у формі J0147106 «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях».

3.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.07.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

-     Довідник № 104/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 104/2 інших податкових пільг.

4.   Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 07.07.2021 р., у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту (S130).

5.   Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП. Довідник використовується у формі UOP00110 «Фінансовий план».

6.   Додано новий довідник Джерела капітальних інвестицій для УОП. Довідник недоступний для редагування та підключений до динамічних рядків форми UOP00110 «Фінансовий план».

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 102 від 15.02.2021 р. «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2021 р.; подання - у разі потреби:

J1318001      Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

J1318101      Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

J1318301      Реєстр повернутих марок акцизного податку

F1318001     Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

F1318101     Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

F1318301     Реєстр повернутих марок акцизного податку

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 8 від 18.01.2016 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» додано нові версії бланків, початок дії - з 01.07.2021 р.; подання - Рік:

J0104706      Звіт про контрольовані операції

J0147106      Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

J0147206      Інформація про пов'язаність осіб

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 222 від 19.04.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» додано нові форми:

початок дії - з 01.06.2021 р.; подання - щомісячно:

FDODNV04    Довідка про операції в національній валюті

FDOVNF03    Довідка про надходження у натуральній формі

FRZSM002    Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - Рік:

FZPM0002     Зведення показників спеціального фонду

Зміни:

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 648 від 29.10.2020 р. «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» оновлено зовнішній вигляд форми:

FZNNBR02    Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів)

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 310 від 01.06.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесено зміни у форми:

FRPSP003     Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FRPZP003     Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRPZK003     Розподіл показників зведених кошторисів

FRMER002    Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRZSS004     Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FROZVA04     Розподіл відкритих асигнувань

FZABIV03      Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України

FZNR0005     Заявка на видачу готівки

FDNYNF03    Довідка про надходження у натуральній формі

FZDVIV03      Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

FMER0004    Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету

FMERD002    Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRPZV002     Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів

FRPPP002     Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів

FRZPA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRZRP003     Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

FRZZA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FDOPIV05     Довідка про операції в іноземній валюті

FDOPNV02    Довідка про операції в національній валюті

FZPS0004     Зведення показників спеціального фонду

ФСС України

Зміни:

Збільшено максимальну допустиму кількість символів полів Номер та Причина непрацездатності у шаблонах для імпорту в форматі DBF:

C1100101       Заява-розрахунок

C1100201       Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500106      Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510106      Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510206      Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510306      Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510506      Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510606      Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510606     Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Реалізовано можливість передачі документів об'єднаної звітності із M.E.Doc у СОТА та завантаження документів із СОТА у M.E.Doc за допомогою відповідних команд головного меню: Сервіс - Передати документ в СОТА та Сервіс - Завантажити документи з СОТА.

2.   Розширено можливості автоматичної заміни даних у Додатку 1 за допомогою команди головного меню Правка - Групова заміна полів.

У вікні Групова заміна додано опцію Код типу нарахувань. Якщо опцію встановлено, можна виконати групову заміну значень графи Тип нарахування.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

1.   Реалізовано можливість перенесення даних із статистичних звітів у Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток для різних точок входу (I3100001, R3100001, Y3200001, X3200001). Для перенесення даних необхідно обрати рядок документа у Реєстрі документів МСФЗ та виконати команду головного меню Файл - Заповнити з форм статистики.

2.   Для зручності користувачів при виконанні операції перенесення даних із статистичних звітів за допомогою функції Заповнити з форм статистики у вікні протоколу з результатами виконання операції реалізовано відображення назв рядків, в які переносилися дані.

3.   Збільшено максимальну допустиму кількість символів у полях для введення текстової інформації великих об’ємів у бланках звітів та у Майстрі заповнення.

4.   Реалізовано контроль на одночасне створення лише одного документа у пакеті: Інформація про аудиторський звіт (I1040001) або Звіт незалежного аудитора (I1040201).

Первинні документи

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість автоматичного збереження вкладень до Первинних документів та Універсальних документів.

У розділах Обробка вхідних документів та Відправка первинних документів автообробником додано опцію Додати графічне відображення вкладень.

Якщо опцію встановлено, вкладення зберігаються у окремих файлах формату PDF у папці, ім’я якої відповідає імені Первинного документа/Універсального документа.

Також у файлах PDF реалізовано відображення факсиміле підписів, що накладені на вкладення, та інформації про підписантів (за наявності відмітки у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг - Накладати інформацію про підписантів).

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Страница 1 из 17